Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

zatoreek
Reposted fromoll oll viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
zatoreek
1752 2793
Reposted fromewaryst ewaryst viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
zatoreek
To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.
zatoreek
zatoreek
1276 18d2 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasaureus saureus
zatoreek
3013 46d5
Reposted fromveronika1997 veronika1997
zatoreek
3015 df05 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
zatoreek
1193 05fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
zatoreek
9301 ef10 500
Hannibal S03E04
zatoreek
zatoreek
3359 e199
Reposted frompeper peper viaonebreath onebreath
zatoreek
1574 3a95
Reposted fromrominaplum rominaplum viaonebreath onebreath

July 04 2015

zatoreek
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaonebreath onebreath
zatoreek
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaIriss Iriss

July 02 2015

zatoreek
3372 d0b2
Reposted fromdoener doener viaIriss Iriss
zatoreek
1863 bc0a

when you talk with your female friend and your girlfriend is sitting next to you
Reposted frombecurious becurious viaonebreath onebreath
zatoreek
1614 8509
Reposted fromhome-sweethome home-sweethome viaonebreath onebreath
zatoreek
1231 a885 500
Reposted frompeper peper viaonebreath onebreath
zatoreek
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viaonebreath onebreath
zatoreek
age of adaline
Reposted fromweightless weightless viaPii Pii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl